Skip to main content

Checkwatt

Flextjänster inom elnätet har nu blivit en möjlighet för väldigt god avkastning även för ägare av mindre batterier. Tills för några år sedan var det endast möjligt för större system (>100kW) att bidra till flextjänsterna. Tack vare ett system som Checkwatt erbjuder så kan man nu ansluta sitt eget batteri på exempelvis 10kW till ett kluster av batterier som överstiger de 100kW där den tidigare gränsen gick och på så sätt kvalificera för ersättning. 

Vi på Effecta är servicepartner till Checkwatt och kan därför leverera batterilösningar som blir godkända för nätbalansering. 

checkwatt

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

Hur fungerar Checkwatt?

Förenklat kan man säga att ditt batteri "hyrs" ut till kraftnätet via Checkwatt. I själva verket är inte ditt batteri på något sätt uthyrt men tillåts samverka för stabilisering av frekvensen. Ditt batteri blir del i ett kluster av batterier som alla är anslutna till Checkwatt. Eftersom klustrets sammanlagda effekt överstiger gränsvärdet för att kvalificeras till flextjänsterna får ägaren av respektive batteri en ersättning. 

Ifall elnätet får en obalans i frekvensen på grund av bland annat för stor förbrukning eller för liten förbrukning i förhållande till produktionen i elnätet så används ditt och alla batterier i klustret för att antingen ta emot energi eller skicka ut energi till elnätet. På så vis samverkar en stor mängd batterier till att bibehålla en stabil frekvens. En stabil frekvens är systemkritiskt för vårt elnät och oerhört viktigt för att kunna upprätthålla ett stabilt elnät. 

Ersättning från Checkwatt

Hur stor ersättningen blir beror på batteriets storlek samt kapacitet för i och urladdning över vissa tidcykler. Vi på Effecta hjälper er att hitta den storlek på anläggning som ni är bekväma med budgetmässigt. 

Ersättningsnivån sätts av marknadens utbud av balansutbud samt behovet av stabilisering för dagen. Budgivningen är inte helt olik den som sker på nordiska elbörsen. 

I nuläget (2023-11) kan ett exempel vara en årsersättning på cirka 50.000 kronor för ett batteri på 10kWh. Med ersättningsnivåer som ovan kan en anläggning inte sällan betala sig på ett par år!

Kontakta oss så berättar vi mer om de möjligheter vi kan erbjuda. 

Batterilösningar för Checkwatt

Vi på Effecta är inte uppbundna på ett fabrikat, vi levererar lösningar som passar kunden oavsett ifall det är villakunder, företag eller offentlig verksamhet. För oss blir det därför viktigt att kunna arbeta brett och erbjuda teknik som är rätt för respektive användare. 

Vi har alltifrån små villasystem till industrilösningar i processer, vi är inte rädda för tekniska lösningar där mycket kompetens krävs i att hitta en lösning. Tvärtom, det är sådana lösningar vi tycker är roliga och utmanande!

Framtidsförväntningar Checkwatt

Flextjänsterna såsom Checkwatt ger i nuläget (2023-11) en mycket hög avkastning, alla ekonomiska avkastningsberäkningar som görs är baserade på historisk data. I detta ligger en ekonomisk risk, ju fler batterier som ansluts till systemet desto större blir utbudet av balansaktörer när elnätet hamnar i obalans. Eftersom ersättningen sätts av marknaden utifrån ett balansbehov och ett balansutbud så blir resultatet därför att ersättningsnivåerna sjunker. Vi på Effecta kan inte ge utfästelser på framtida ersättningsnivåer eller behov lika lite som sakexperter eller politiker, däremot vill vi ge en så rättvisande bild som möjligt till våra kunder!

Vad vi ser just nu i branschen är utfästelser om enorm avkastning under lång tid vilket vi inte kan stå bakom utan att man först inser komplexiteten i ersättningssystemet. 

Möjligheter till ökade ersättningsnivåer

 • Liten kärnkraftsproduktion

  Eftersom kärnkraften historiskt varit en stor basproducent i våra kraftnät så har vi kunnat hålla en stabil frekvens. I nuläget när vi stängt mycket kärnkraft så är den stabiliserande parten borta ur nätet. I nuläget finns ingen indikation på att vi snabbt kommer att kunna öka vår kärnkraftsproduktion. 

 • Stor vindkraftsproduktion

  Vindkraft och även solkraft kan när dessa ger hög energi bidra till ett instabilt elnät. Ifall det råder kraftig vind över stora geografiska områden så kommer vindkraften att generera mycket kraft i elnäten. När produktionen är större än förbrukningen påverkas frekvensen. Just detta hände sommaren 2023 där vi hade mycket vind och stor vindkraftsproduktion. 

  En intressant iakttagelse är att vi snart har lika stor andel vindkraft tillgänglig som kärnkraft i Sverige. Den stora skillnaden är att den ena (kärnkraft) går att styra för att skapa ett stabilt elnät. Vindkraften är en opportunistisk energikälla styrd av vinden som råder snarare än behovet av el i elnätet. 

 • Påverkad vattenkraft

  Sommaren 2023 hade vi initialt låga vattennivåer i vattenmagasinen, detta resulterade i att vattenkraften inte kunde användas för att balansera elnätet i normal utsträckning. Vattenkraften kan snabbt reglera sin uteffekt vilket kan vara positivt för nätbalansen förutom i fallet på den tidiga sommaren 2023 när vatten saknades. 

Risker för sänkta ersättningsnivåer

 • Större balansutbud

  Desto fler som ansluter sig till Checkwatt desto större blir balansutbudet. Eftersom ersättningsnivåerna sätts av marknaden utifrån efterfrågan och tillgång så kommer ersättningsnivåerna över tid att minska. Vi ser en kraftig ökning av kunder som är intresserade av att bli ansluten till Checkwatt. 

  Hur lång tidshorisonten är eller hur stora variationer i ersättningsnivåer som kommer att inträffa är omöjligt att i nuläget svara på. 

 • Stabilt elnät

  Ifall vattenkraft, kärnkraft och vindkraft harmoniserar under perioder finns inget balansbehov. Detta kommer sannolikt att inträffa precis som motsatsen inträffade under våren 2023. 

 • Avgörande beslut

  Det finns alltid en risk att man i framtiden gör om kvalifceringskriterier för vilka som får vara med och få ersättning för balanstjänster. Det regelverk som finns idag kan i värsta fall snabbt förändras och diskvalificera dagens system. 

Utifrån vad som beskrivs ovan kan man ha en positiv eller negativ inställning, vi vill att våra kunder skall vara upplysta om möjligheterna och riskerna när man gör en stor investering. Flera i vår egen personal har utökat sina anläggningar och anslutit sig till systemet eftersom vi genuint tror att elnätet kommer att ha behov av balanseringstjänster under en tid lång nog att göra investeringen väldigt intressant. Den dagen som det eventuellt inte längre är intressant att vara ansluten till Checkwatt kan man snabbt avsluta sitt avtal och använda sitt batteri som ett traditionellt solcellsbatteri. I grunden är det en väldigt bra produkt som under en period används till något annat med en för stunden högre avkastning. Att investera i ett solcellsbatteri är aldrig en dålig investering enligt oss på Effecta.

Grön Teknik & Checkwatt

När flextjänsterna infördes tolkade solenergibranschen det som att Grön Teknik kunde användas för att installera batterier till en solcellsanläggning som även skulle kopplas mot Checkwatt. Skatteverket har efter en tolkning av lagen kommit fram till en bedömning som är en annan. Det finns fortfarande frågetecken kring hur stor del av batteriet som får användas till flextjänster i förhållande till lagringen av solenergi för egenanvändning. Solenergibranschen väntar nu på ett förtydligande från lagstiftare för att få klarhet i vad som skall gälla framöver. 

Istället för att tolka en bedömning som Skatteverket har gjort publicerar vi här bedömningen. 


Publicerat av Skatteverket 2024-01-25

Dnr 8-2730035

1 Sammanfattning

Skattereduktion kan medges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) om systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el.

För att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.

Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om skattereduktion för installation av batterier kan medges om batterierna helt eller delvis används för annat ändamål än att lagra egenproducerad el, exempelvis under vintermånaderna. Fråga har även ställts om hur stor del av batteriet som måste användas för att lagra egenproducerad el om batteriet även används för annat ändamål.

3 Gällande rätt m.m.

Som installation av grön teknik räknas installation som är hänförlig till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av, eller en bostadsrätt som innehas av, den som begär skattereduktion, 67 kap. 39 § 1 och 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Med installation av grön teknik avses installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av laddningspunkt till elfordon, 67 kap. 38 § IL.

För installation av batterier gäller att de ska vara kopplade till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Installationen av batteriet ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet, 67 kap. 38 § första stycket 2 a) och b) IL.

Skattereduktionen för grön teknik är en stödåtgärd för att stimulera installation av grön teknik, i form av solceller, utrustning för lagring av egenproducerad el samt laddpunkter för laddbara bilar. Stödet till solceller kan bidra till ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion, prop. 2022/23:15, s. 11.

I prop. 2020/21:1 s. 291 anges att ett par av remissinstanserna anser att möjligheten till skattereduktion för installation av lagring av elenergi inte bör begränsas till egenproducerad el. Lagstiftaren har då uttryckt att en utvidgning av skattereduktionen utöver de installationer som respektive stöd avser inte ryms inom ramen för det aktuella lagstiftningsärendet, men att det finns anledning att framöver överväga om den nya skattereduktionen även ska omfatta annan grön teknik.

4 Bedömning

Av 67 kap. 38 § första stycket 2 IL framgår att en installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) ska vara kopplad till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. För att skattereduktion för installation av batterier ska kunna medges krävs att en anläggning för egenproduktion av förnybar el redan är installerad på fastigheten eller att installation av sådan anläggning sker i samband med installationen av batterierna, se även ställningstagandet Skattereduktion för installation av grön teknik - Installation av batterier, 2023-11-30, Dnr 8-2644647.

Av lagtexten framgår vidare att batterier som är kopplade till en anläggning för egenproduktion av förnybar el ska bidra till att lagra den egenproducerade elenergin för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och därmed öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom småhuset, ägarlägenheten eller bostadsrätten för att tillgodose hushållets elbehov.

Avsikten med skattereduktionen för grön teknik är att bidra till ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Skattereduktionen ska stimulera hushållens installation av bland annat solceller och även möjliggöra för hushållen att lagra den egenproducerade elen för att kunna tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle.

I förarbetena (prop. 2020/21:1) klargör lagstiftaren att avsikten inte varit att utvidga rätten till stöd för installation av batterier i samband med att stöden gjorts om till en skattereduktion. Något förtydligande vad gäller eventuell begränsning av användandet av batterier till annat än lagring av egenproducerad el saknas dock i lagtexten.

Eftersom lagstiftarens avsikt är att stimulera hushållens egenproduktion av förnybar el och även underlätta för hushållen att spara den egenproducerade elen för att tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle är det Skatteverkets uppfattning att batteriet uteslutande eller så gott som uteslutande ska användas till att lagra den egenproducerade elen för att skattereduktion för grön teknik ska kunna medges.

Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.

Varför Effecta?

 • Erfarenhet
  • Vi är din lokala leverantör verksamma inom storgöteborg och Halland. Vår erfarenhet är minst sagt gedigen, vi har arbetat med solenergi sedan mitten av 90-talet vilket innebär att vi har en stor kunskap och erfarenhet. 

 • Ekonomi
  • Hos oss får du alltid kvalitetsprodukter, tack vare att vi dessutom köper in stora volymer och inte gör inköp för enskilda projekt så kan vi oftast erbjuda en prisbild som är mycket konkurrenskraftig. Det innebär att vi kan erbjuda ett villaprojekt likväl som ett offentligt upphandlat projekt det bästa priset i förhållande till teknik.

 • Trygghet

  Vi är ett etablerat företag, vi använder våra egna installatörer och vår egen personal. Utöver de fördelar man får vid installationstillfället med ansvarstagande medarbetare så vet vi vikten av framtida service. Vi vill att en anläggning skall prestera väl över hela sin livslängd, vi tar ansvar för våra system även i framtiden!